5.7. ЮРЫН МЭДҮҮЛЭЛЭЙ ШҮҮЛБЭРИ

1. Зорилгоороо:

а) хөөрэһэн

б) асууһан

в) идхаһан


2. Бүридэлөөрөө:

а) нэгэ бүридэлтэ

б) хоёр бүридэлтэ


3. Юрын гэшүүдээрээ:

а) хуряангы

б) дэлгэрэнгы


4. Нэгэ түрэл гэшүүд:

а) бии

б) үгы


5. Тододхоһон гэшүүд:

а) бии

б) үгы


6. Мэдүүлэлэй гэшүүд болодоггүй үгэнүүд:

а) бии

б) үгы


7. Дахуулалнууд:

а) бии

б) үгы
Холбуулал

1. Ойлгомжо тэмдэглэдэг

2. Хоёр хубиһаа бүридэдэг:

Дулдыданги үгэ - Асуудал - Гол үгэ

3. Илгаань:

а) Сүлөө

Хонидоо ниилүүлэн

Тогтомол

Ганзага ниилүүлэн

б) Нэрэ холбуулал

Юум. н.
Түл. н.
Тоогой н.
Тэмд. н.

Үйлэ үгын:
Мэдүүлһэн түлэб
Хандаһан түлэб
Причастна түлэб
Деепричастна түлэб
Дайбар үгэ