6. ОРЁО МЭДҮҮЛЭЛ

6.1. ОРЁО МЭДҮҮЛЭЛ ТУХАЙ ОЙЛГОСО

Хоёр гү, али хэдэн юрын мэдүүлэлнүүдэй хабсаралые орёо мэдүүлэл гэнэ.

Орёо мэдүүлэлнүүд холболтотой ниилэлдэһэн, холболтотой дахалдаһан болон холболтогүй орёо мэдүүлэлнүүд гэжэ гурбан янза байдаг. Жэшээнь: Республикымнай урда талаар зунай саг зуугаад үдэр үргэлжэлдэг, харин Байгал шадарай хадалиг газарнуудта оройдоол далаад хоног болодог юм. Энэ удаа набшаһата тэжээл бэлдэлгэ ехэ дэлгэрээ, юундэб гэхэдэ ган гасуур байгаад, үбһэн муу ургаа. Август һара бүхы ургамалай тон хүсэжэхэ саг: элдэб таримал жэмэс, огородой эдеэн боложо, мангир, үгэрсэ, помидор гэхэ зэргын овощ элбэгжэнэ.
Холбуулал

1. Ойлгомжо тэмдэглэдэг

2. Хоёр хубиһаа бүридэдэг:

Дулдыданги үгэ - Асуудал - Гол үгэ

3. Илгаань:

а) Сүлөө

Хонидоо ниилүүлэн

Тогтомол

Ганзага ниилүүлэн

б) Нэрэ холбуулал

Юум. н.
Түл. н.
Тоогой н.
Тэмд. н.

Үйлэ үгын:
Мэдүүлһэн түлэб
Хандаһан түлэб
Причастна түлэб
Деепричастна түлэб
Дайбар үгэ