6.2. НИИЛЭЛДЭҺЭН ОРЁО МЭДҮҮЛЭЛ

Ниилэлдэһэн холболтонуудаар холболдоһон хоёр гү, али хэдэн юрын мэдүүлэлнүүдэй хабсаралые ниилэлдэһэн орёо мэдүүлэл гэнэ.
Ниилэлдэһэн орёо мэдүүлэлнүүд юрын мэдүүлэлнүүдые холбоһон холболтонуудаараа холбоһон, илгаһан, зүрилдэһэн болон залгаһан харилсаатай гэжэ илгардаг. Жэшээнь: 1. Мүнөө һайнаар һурагты, тиигэбэл бэшэнтнай хуу һүүлдэнь, хаһа соогоо ерэхэ. (Ц.Галсанов). 2. Саһан орохонь ха гү, али һалхилаад сэлмэхэнь ха гү? (Ц. Шагжин). 3. Орден намда оройдоошье хэрэггүй, зүгөөр лаборатори ехэ хэрэгтэй даа. 4. Үсэгэлдэр ехэ бүрхэг үнжөө, баһа бага сага бороо ороо. (Б.Санжин).

1. Шэнжэнь

а) удхаараа адли эрхэтэй хэдэн бодол нэгэдүүлэн тэмдэглэһэн;
б) байгуулгаараа ниилэлдүүлһэн холбуулалнуудай хүсөөр харилсаһан;
в) хоёр гү, али хэдэн юрын мэдүүлэлһээ бүридэһэн;

2. Илгаань

а) холбоһон харилсаатай ниилэлдэһэн орёо мэдүүлэл __________, тиигэжэ (тиигээд, тиихэдэ, тиимэһээ, тиин г.м.) __________.
б) илгаһан харилсаатай ниилэлдэһэн орёо мэдүүлэл нэгэ һаа __________, үгы һаа (гү – али, нэгэ һаа – үгы гэбэл г.м.) __________.
в) зүрилдэһэн харилсаатай ниилэлдэһэн орёо мэдүүлэл __________, теэд, харин, зүгөөр __________, аад __________.
г) залгаһан харилсаатай ниилэлдэһэн орёо мэдүүлэл. __________, мүн (баһа) __________.
Холбуулал

1. Ойлгомжо тэмдэглэдэг

2. Хоёр хубиһаа бүридэдэг:

Дулдыданги үгэ - Асуудал - Гол үгэ

3. Илгаань:

а) Сүлөө

Хонидоо ниилүүлэн

Тогтомол

Ганзага ниилүүлэн

б) Нэрэ холбуулал

Юум. н.
Түл. н.
Тоогой н.
Тэмд. н.

Үйлэ үгын:
Мэдүүлһэн түлэб
Хандаһан түлэб
Причастна түлэб
Деепричастна түлэб
Дайбар үгэ