6.5. ХОЛБОЛТОТОЙ БОЛОН ХОЛБОЛТОГҮЙ ОРЁО МЭДҮҮЛЭЛНҮҮДЫЕ ДАБТАХА ШАЛГАЛТЫН АСУУДАЛНУУД

  1. Холболтотой орёо мэдүүлэлнүүд ямар бодол тэмдэглэнэб?
  2. Холболтотой мэдүүлэлнүүд ямар гурбан хубинуудһаа бүридэнэб?
  3. Холболтотой орёо мэдүүлэлнүүд соохи юрын мэдүүлэлнүүд ямар харилсаатайб?
  4. Холболтотой орёо мэдүүлэл соохи юрын мэдүлэлнүүд ямар аргаар холболдоноб? Тэрээгээрээ ямар илгаатайб?
  5. Холболтогүй орёо мэдүүлэл ямар бодол тэмдэглэнэб?
  6. Холболтогүй орёо мэдүүлэл ямар хубинуудһаа бүридэнэб?
  7. Холболтогүй орёо мэдүүлэл соохи юрын мэдүүлэлнүүд ямар харилсаатайб?
  8. Холболтогүй орёо мэдүүлэл соохи юрын мэдүүлэлнүүд ямар аргаар холболдоноб?

Энэ hэдэб соо дасхал үгы байнаЭнэ hэдэб соо дасхал үгы байна

Холбуулал

1. Ойлгомжо тэмдэглэдэг

2. Хоёр хубиһаа бүридэдэг:

Дулдыданги үгэ - Асуудал - Гол үгэ

3. Илгаань:

а) Сүлөө

Хонидоо ниилүүлэн

Тогтомол

Ганзага ниилүүлэн

б) Нэрэ холбуулал

Юум. н.
Түл. н.
Тоогой н.
Тэмд. н.

Үйлэ үгын:
Мэдүүлһэн түлэб
Хандаһан түлэб
Причастна түлэб
Деепричастна түлэб
Дайбар үгэ