1.1. ХЭЛЭН ТУХАЙ ОЙЛГОСО

Хүнүүдэй хоорондоо харилсаха, бодолоо андалдаха аргые хэлэн гэнэ.

Бүхы дэлхэйн арадууд өөрын хэлэтэй, тэдэнь хэлэлгын абяануудай хүсөөр гаргагдана, хангагдана. Буряадууд өөрынгөө буряад хэлээр хоорондоо хөөрэлдэжэ, һанаһан бодолоо ойлголсон хэлсэнэ.


ФОНЕТИКЭ ТУХАЙ ОЙЛГОСО

Фонетикэ гээшэ хэлэлгын абяанууд тухай һургаал болоно.

Хэлэлгэ абяануудһаа бүридэнэ. Хэлэлгын абяанууд удха тэмдэглэһэн үгэнүүд болоно. Жэшээнь, н, о, м гэһэн гурбан абяанһаа бүридэжэ, хүнэй уншаха хэрэгсэл гэһэн удхатай ном гэһэн үгэ болоно.