4. ОРФОГРАФИ

4.1. ОРФОГРАФИ ТУХАЙ ОЙЛГОСО

Орфографи гээшэ үгэнүүдые зүбөөр бэшэхэ дүрим тухай һургаал болоно. Орфографида аялган болон хашалган абяануудһаа бүридэһэн үгэнүүдые дүримэй ёһоор зүбөөр бэшэжэ һургаха зорилготой юм.

Бэшэгэй хэлэнэй иимэ дүримүүдые орфографи зохёодог:

  1. Үгэ соо аялган үзэгүүдые бэшэхэ дүримүүд, аялганай тааралдал, һубарил, нугарал;
  2. үгын анхан һуури бэшэхэ дүримүүд;
  3. залгалаатаһан үгэнүүдые бэшэхэ дүрим;
  4. абтаһан үгэнүүдые зүб бэшэхэ дүримүүд;
  5. ехэ үзэгүүдые бэшэхэ дүримүүд;
  6. үгэ таһалха дүримүүд болон бусад.