4.2. АЯЛГАНУУДАЙ ЗҮБ БЭШЭЛГЭ

4.2.1. ЭЭ-ЭЙ АЯЛГАНУУДАЙ ЗҮБ БЭШЭЛГЭ

Удаан -ээ анхан һууриин хаананьшье байжа болодог: ээдэмэг, һэрээ. Харин -эй дифтонг анхан һууриин гансал һүүлшын үедэ байдаг: дэлхэй, бээлэй, зөөхэй.

Үгын һүүлшын үедэ удааншье -ээ, дифтонгшье -эй бэшэгдэхэ байна. Тэдэниие илгахань хүшэр. Зүгөөр -эй дифтонгоор түгэсэһэн үгэнүүд үсөөн, оройдоол хорёод юм: бээлэй, бүүбэй, бэлэй, гэлэй, дэлхэй, зөөхэй, зээрэмхэй, мэлхэй, миисгэй, төөдэй, түүхэй, хээтэй, һүрхэй, эрбээхэй, төөлэй, жэгтэй г.м.