4.2.2. УЙ, ҮЙ АЯЛГАНУУДАЙ ЗҮБ БЭШЭЛГЭ

Уй, үй дифтонгнууд үгын гансал түрүүшын үедэ бэшэгдэдэг: уйтан, буйлуулха, түймэр, үйлэдбэри г.м. Саашанхи үенүүдтэ ы аялган бэшэгдэдэг: харгы, үлгы, дугы, хүхы, зүгы г.м.

Ажаглалта. Үгэдэ залгагдаһан -гүй, -дүй зүйр үгэнүүд энэ дүримдэ хабаагүй: абаагүй, олоодүй, гараагүй, ерээдүй, ябаадүй г.м.