4.2.2. УЙ, ҮЙ АЯЛГАНУУДАЙ ЗҮБ БЭШЭЛГЭ

Уй, үй дифтонгнууд үгын гансал түрүүшын үедэ бэшэгдэдэг: уйтан, буйлуулха, түймэр, үйлэдбэри г.м. Саашанхи үенүүдтэ ы аялган бэшэгдэдэг: харгы, үлгы, дугы, хүхы, зүгы г.м.

Ажаглалта. Үгэдэ залгагдаһан -гүй, -дүй зүйр үгэнүүд энэ дүримдэ хабаагүй: абаагүй, олоодүй, гараагүй, ерээдүй, ябаадүй г.м.

Дасхал 1

Уй дифтонг ямар ушарта бэшэгдэдэггүйб?

а) үгын һүүлшын үедэ
б) үгын түрүүшын үедэ


Дасхал 1

Эдэ үгэнүүд соо сэгүүдэй орондо ямар аялган бэшэгдэхэб? Тааруулан табигты.


1) Б... лаха
а) уй б) үй
2) г... хэн
а) уй б) үй
3) т... мэр
а) уй б) үй
4) ... лаан
а) уй б) үй
5) з... дөөл
а) уй б) үй
6) г... раншан
а) уй б) үй
7) х... хэр
а) уй б) үй
8)... тан
а) уй б) үй