4.2.3. ӨӨ – ЭЭ АЯЛГАНУУДАЙ ЗҮБ БЭШЭЛГЭ

Үгын эхин үедэ ү, үй, өө, ю аялгануудай али нэгэнэйнь байгаа һаа, саашанхи үенүүдтэнь өө бэшэхэ. Жэшээнь: үсөөн, мүрысөөн, үймөөн, хөөрэлдөөн, юрөөл.

Харин үгын эхин үедэ, мүн үгын дунда үү, юу, э, ээ, еэ аялгануудай али нэгэниинь байгаа һаань, саашанхи үенүүдтэнь удаан ээ бэшэхэ. Жэшээнь: дүүрээ, юулээ, дэгээ, сээжээр, эдеэлээ.

Дасхал 1

Сэгүүдэй орондо өө, ээ табигты.


а) Үрхр ороһон наран туяагаа үгэг, Үүдр ороһон үбгэд юрлөө үгэг. б) Үнэнһ — туһа, үнеэнһ — тоһон. в) Үнэн юумэн үнрөө, үнэгэн малгай үһрөө.

Дасхал 1

Аялгануудые зүб бэшэхэ дүрим баримталан, сэгүүдэй орондо өө-ээ аялгануудые табигты.


Үүдр оробо. Үхибүүдр олон. Хүүгэдт асарба. Шүлэг сээжэлдэбэ. Дүримүүд дабтаба. Бүдр оёбо. Сэбэрээр бэшүүл. Ажабайдал үргэлжэлһр. Хүл гэмтэбэ. Харгын хүтэлнүүдр. Хүзүүг ганхуулаа. Моридой түбэрн. Шүд угааба. Үхэрнүүд бэлшээгты. Юрөөл уншаба.