4.2.4. ИИ-Ы АЯЛГАНУУДАЙ ЗҮБ БЭШЭЛГЭ

Үндэһэн буряад үгэнүүдэй эхин үедэ ы бэшэгдэхэгүй, ии бэшэгдэхэ: иимэ, тиимэ, диилэхэ, шиираг, жиихэ г.м., харин саашанхи үенүүдтэнь хатуу хашалганай удаа ы, зөөлэн хашалганай удаа ии бэшэгдэхэ: зүгы, бишыхан, һэрхыхэ, харыт, нариихан, һэрхиихэ, хариит г.м.