4.2.4. ИИ-Ы АЯЛГАНУУДАЙ ЗҮБ БЭШЭЛГЭ

Үндэһэн буряад үгэнүүдэй эхин үедэ ы бэшэгдэхэгүй, ии бэшэгдэхэ: иимэ, тиимэ, диилэхэ, шиираг, жиихэ г.м., харин саашанхи үенүүдтэнь хатуу хашалганай удаа ы, зөөлэн хашалганай удаа ии бэшэгдэхэ: зүгы, бишыхан, һэрхыхэ, харыт, нариихан, һэрхиихэ, хариит г.м.

Дасхал 1

Сэгүүдэй орондо ямар аялган бэшэгдэхэб?

а) ы
б) ии


Дасхал 1

Сэгүүдэй орондо ии, ы аялгануудай али нэгые тааруулан табигты.


1) Хэрмэн модоной хүнд... соо хоргодобо.
а) ы б) ии
2) Һургуул...н шэнэ байшан харагдана.
а) ы б) ии
3) Үбэл эртээр харанх... болошоно.
а) ы б) ии