4.2.5. Э-И АЯЛГАНУУДАЙ ЗҮБ БЭШЭЛГЭ

Хэлэнэй үзүүрэй аялгануудтай үгын тон эхиндэ и бэшэдэггүй, харин э бэшэдэг: эшэ, элидхэл, эшэгэн, эхин г.м., харин үгын эхинэй болон саашанхи хашалганай хатуу һаань, тэрэнэй удаа э бэшэдэг, зөөлэн һаань, и бэшэдэг: шэнэ, бэшэхэ, жэжэ, хирэ, лимбэ, нимгэн, хүдэлмэри г.м.

Дасхал 1

Сэгүүдэй орондо э, и аялгануудые тааруулан табигты.


дихэнь горшоог, ябахань бршоог.

Дасхал 1

Үгэнүүд соо орхигдоһон ии, ы аялгануудые хүсээгты, дүримыень тайлбарилагты: ямар ушарта ии, ямар ушарта ы бэшэгдэдэг бэ?


1. ндэшэбэ 2. хдэбэ 3. нлэбэ 4. длэбэ 5. зурба 6. жэрбэ 7. бишхан 8. харг 9. хүх 10. зүг 11. дүл 12. жэртэр 13. шг 14. шраг 15. мүрсөөн 16. дуг 17. нэх