4.2.5. Э-И АЯЛГАНУУДАЙ ЗҮБ БЭШЭЛГЭ

Хэлэнэй үзүүрэй аялгануудтай үгын тон эхиндэ и бэшэдэггүй, харин э бэшэдэг: эшэ, элидхэл, эшэгэн, эхин г.м., харин үгын эхинэй болон саашанхи хашалганай хатуу һаань, тэрэнэй удаа э бэшэдэг, зөөлэн һаань, и бэшэдэг: шэнэ, бэшэхэ, жэжэ, хирэ, лимбэ, нимгэн, хүдэлмэри г.м.