1.2. ХЭЛЭЛГЫН МҮСЭНҮҮД

Абяа гаргахын тула, хүнэй бэедэ байһан хэлэлгын мүсэнүүдые гү, али хэлэлгын органуудые хэрэглэнэбди:

Хэлэлгын мүсэнүүд:
1 – уушхан,
2 – амилдаг хоолой (мэнгээрһэн хоолой),
3 – түбэнги,
4 – хэлэн,
5 – тангалай,
6 – урал,
7 – хамар,
8 – хамарай хүнды.

Хэлэлгын абяануудые гаргахын түлөө, уушханһаа амилдаг мэнгээрһэн хоолойгоор агаар түбэнги руу ороод, дуунай хүбшэргэйнүүдые абяа гаргажа, тэрэнь аманай, хамарай хүнды соогуур, шүдэнүүдэй забһараар олон янзын хэлэлгын абяанууд болон гарана.

Дасхал 1

Ямар бүлэг үгэнүүд хэлэлгын мүсэнүүдтэ хабаатайб?

а) Уушхан, амилдаг хоолой, түбэнги, хэлэн, уралнууд, хамар, хамарай хүнды
б) Гар, нюур, шэхэн, үһэн


Дасхал 1

Үгүүлхэдэ һаадгүйгөөр гарадаг абяан

а) аялган
б) хашалган