1.2. ХЭЛЭЛГЫН МҮСЭНҮҮД

Абяа гаргахын тула, хүнэй бэедэ байһан хэлэлгын мүсэнүүдые гү, али хэлэлгын органуудые хэрэглэнэбди:

Хэлэлгын мүсэнүүд:
1 – уушхан,
2 – амилдаг хоолой (мэнгээрһэн хоолой),
3 – түбэнги,
4 – хэлэн,
5 – тангалай,
6 – урал,
7 – хамар,
8 – хамарай хүнды.

Хэлэлгын абяануудые гаргахын түлөө, уушханһаа амилдаг мэнгээрһэн хоолойгоор агаар түбэнги руу ороод, дуунай хүбшэргэйнүүдые абяа гаргажа, тэрэнь аманай, хамарай хүнды соогуур, шүдэнүүдэй забһараар олон янзын хэлэлгын абяанууд болон гарана.