4.3.1. АБТАҺАН ҮГЭНҮҮДЭЙ ЗҮБ БЭШЭЛГЭ

Ондоо хэлэнһээ буряад хэлэндэ ороһон үгэнүүдые абтаһан үгэ гэдэг. Жэшээнь: литература, интернат, стол, трактор, Росси, Архангельск г.м.

Абтаһан үгэнүүдые гол түлэб гурбан янзаар бэшэдэг: нэгэ заримыень буряадаар, нүгөө заримыень ородоор, гурбадахи бүлэг үгэнүүдэй ганса һүүлэйнь аялганиие буряадшалжа бэшэдэг.

Дасхал 1

Үгтэһэн үгэнүүд сооһоо буряадаар бэшэгдэдэг үгэнүүдые ологты.

а) Ангарск
б) щётко
в) хилээмэн
г) бани
д) углуу
е) үгэрсэ


Дасхал 1

Сэгүүдэй орондо ямар аялган табигдахаб?


1. үргэн сд 2. басагадай хр 3. шэнэ мдо 4. Урл уула 5. сэсэгтэй блюдц 6. ехэ полотенц 7. таряанай пол 8. амтатай варен