4.3.1. АБТАҺАН ҮГЭНҮҮДЭЙ ЗҮБ БЭШЭЛГЭ

Ондоо хэлэнһээ буряад хэлэндэ ороһон үгэнүүдые абтаһан үгэ гэдэг. Жэшээнь: литература, интернат, стол, трактор, Росси, Архангельск г.м.

Абтаһан үгэнүүдые гол түлэб гурбан янзаар бэшэдэг: нэгэ заримыень буряадаар, нүгөө заримыень ородоор, гурбадахи бүлэг үгэнүүдэй ганса һүүлэйнь аялганиие буряадшалжа бэшэдэг.