4.3.3.2. АБТАҺАН ҮГЭНҮҮДЭЙ ҺҮҮЛЭЙ СОХИЛТОТОЙ АЯЛГАНИИЕ БУРЯАДШАЛЖА БЭШЭЛГЭ

1. Ород хэлэнһээ абтаһан үгэнүүдэй һүүлэйнь сохилтотой -ое, -ая үенүүдые -ой болгожо, сохилтотой -ея, -еи үенүүдые -ей болгожо, сохилтотой -ия үеые -и болгожо бэшэдэг: Малайя – Малай, Гималаи – Гималай, Бологое – Бологой, мастерская – мастерской, Корея – Корей, Перенеи – Переней, Россия – Росси г.м.

Һүүлэй сохилтотой аялгануудые бэшэхэ дүримэй хүсэнэг

Сохилтотой иимэ

аялгануудаар һүүлтэһэн

байгаа һаань

Иимэ аялган

болгожо

бэшэхэ

Жэшээнь

-айя

-аи

-ай

Малайя – Малай,

Гималаи – Гималай

-ая

-ое

-ой

Мастерская – мастерской

Бологое – Бологой

-ея

-еи

-ей

Корея – Корей

Перенеи – Переней

-ия

Россия – Росси