4.5. ШАЛГАЛТЫН АСУУДАЛНУУД

Хүндэтэ һурагша!

Шалгалтын асуудалай харюуень бэлдэхэдээ, тус номой энэ һэдэбтэ үгтэһэн онол болон хүсэнэгүүдые хаража, мэдэсэеэ шалгагты.

 1. Аялган болон хашалган абяанууд ямар илгаатайб?
 2. Хонгёо хашалганууд бүдэхи хашалгануудһаа юугээрээ илгаатайб?
 3. Ямар хонгёо болон бүдэхи хашалганууд үгүүлбэреэрээ ондоо байдаг бэ?
 4. Ямар хатуу болон зөөлэн хашалганууд үгүүлбэреэрээ хошоодлоһон байдаг бэ?
 5. Ямар хатуу болон зөөлэн хашалганууд үгүүлбэреэрээ хошоодлоогүй байдаг бэ?
 6. Ямар үзэгүүд хамта хоёр абяа тэмдэглэдэг бэ?
 7. Юундэ алфавидай һубарил болон тэрэнэй үзэгүүдэй нэрэ мэдэхэ хэрэгтэйб?
 8. Ямар үзэгүүд гансал буряад үгэнүүдтэ, ямар үзэгүүд гансал абтаһан үгэнүүдтэ бэшэгдэдэг бэ?
 9. Хашалгануудай зөөлэниие ямар үзэгүүдээр тэмдэглэнэб?
 10. Ямар ушартань ь тэмдэг хашалгануудай зөөлэниие, ямартань илгаһаниие тэмдэглэнэб?
 11. Я, е, ё, ю үзэгүүд ямар ушарта нэгэ абяа тэмдэглэнэб?
 12. Үзэгүүдэй тоо тудалдаһан болон тудалдаагүй 4-5 жэшээ һанажа хэлэгты.

Энэ hэдэб соо дасхал үгы байнаЭнэ hэдэб соо дасхал үгы байна