5.2. ДИФТОНГНУУДЫЕ ҮГҮҮЛЭЛГЭ

а) Орфографиин ёһоор ай, ой, уй, үй, эй гэжэ бэшэгдэдэг орфоэпиин ёһоор аи, оэ, уи, үи, эи гэжэ үгүүлхэ: аиха (бэшэхэдээ – айха), малгаи – (малгай), далаи – (далай), бээлэи – (бээлэй), дэлхэи – (дэлхэй), уитан – (уйтан), зөөхэи – (зөөхэй), гуиха – (гуйха), гүихэ – (гүйхэ) г.м.

б) Абтаһан үгын һүүлдэ ай, ой, ей гэжэ бэшэгдэдэг дифтонгнуудые тус тустань аи, ои, еи гээд үгүүлхэ: сараи (бэшэхэдээ – сарай), портнои (портной), мавзолеи (мавзолей) г.м.

Дасхал 1

Доро үгтэһэн үгэнүүд соо үй, уй дифтонгнуудые тааруулжа бэшэгты.


1) гхэ 2) гха 3) тан 4) ерээг

Дасхал 1

Оньһон үгэнүүдые уншаад, дифтонгнуудтай үгэнүүдые илгагты.

Арад зоноймнай хүсэниинь — Аха дүүгэй барисаанһаа. Холо газарай харгыда Хүлэгэй һайниие мэдэхэ. Хүлһэ гаргангүй ажал хэдэггүй, Хүдэһэ хайшалангүй дэгэл оёдоггүй.