1.3. ХЭЛЭЛГЫН АБЯАНУУД

Буряад хэлэнэй абяанууд аялган болон хашалган гэжэ илгардаг. Тэдэнэй найманиинь аялган абяанууд: а, о, э, у, ү, өө, и, ы; хорин хоёрынь хашалган абяанууд: б, в, г, д, ж, з, й, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, һ, ц, ч, ш, щ – хамта гушан аялган, хашалган абяанууд болоно. Эдэнэй зургаан хашалганиинь гансал абтаһан үгэнүүдэй бүридэлдэ хэрэглэгдэдэг: в, к, ф, ц, ч, щ.

Дасхал 1

Дорохи асуултада зүб харюу тааруулаагты.


1) Хэлэлгэ юунһээ бүридэнэб?
а) үгэ, абяанһаа б) абяа, үзэгһөө
2) Үгэнүүд юунүүдһээ бүридэнэб?
а) үгэ, абяанһаа б) абяа, үзэгһөө


Дасхал 1

Манан гэһэн үгэ хэды абяанһаа бүридэнэб?

а) 6 абяанһаа
б) 7 абяанһаа
в) 5 абяанһаа