1.3. ХЭЛЭЛГЫН АБЯАНУУД

Буряад хэлэнэй абяанууд аялган болон хашалган гэжэ илгардаг. Тэдэнэй найманиинь аялган абяанууд: а, о, э, у, ү, өө, и, ы; хорин хоёрынь хашалган абяанууд: б, в, г, д, ж, з, й, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, һ, ц, ч, ш, щ – хамта гушан аялган, хашалган абяанууд болоно. Эдэнэй зургаан хашалганиинь гансал абтаһан үгэнүүдэй бүридэлдэ хэрэглэгдэдэг: в, к, ф, ц, ч, щ.