6. ФОНЕТИЧЕСКЭ ШҮҮЛБЭРИ ХЭХЭ ГУРИМ

  1. Үгын үе.
  2. Абяан ба үзэгэй тоо.
  3. Аялган абяан: түргэн, удаан, дифтонг (ямар үзэгүүдээр тэмдэглэнэб?)
  4. Хашалган абяан: хонгёо ба бүдэхи, хатуу ба зөөлэн (ямар үзэгөөр тэмдэглэнэб?)

Шүүлбэриин жэшээ.

Сээжээр:

Дулаан

Дулаан гэжэ үгэ соо хоёр үе: ду-лаан. Дулаан гэжэ үгэ соо хамта 6 үзэг, 5 абяан.

Аялган абяанууд: [у] – түргэн, эрэ; [а] – удаан, эрэ: [д], [л], [н] – хонгёо хатуу хашалганууд; “дэ”, “эль”, “эн” үзэгүүдээр тэмдэглэгдэнхэй.

Бэшэмэлээр:

дулаан – 2 үе, 6 үзэг, 5 абяан.

д – [д] – хашалган, хонгёо, хатуу

у – [у] – аялган, түргэн, эрэ

л – [л] – хашалган, хонгёо, хатуу

аа – [аа] – аялган, эрэ, удаан

н – [н] – хашалган, хонгёо, хатуу