7. ШАЛГАЛТЫН АСУУДАЛНУУД

Хүндэтэ һурагша!

Шалгалтын асуудалай харюуень бэлдэхэдээ, тус номой энэ һэдэбтэ үгтэһэн онол болон хүсэнэгүүдые хаража, мэдэсэеэ шалгагты.

  1. Ямар үгэнүүдые абтаһан үгэнүүд гэнэб?
  2. Ямар абтаһан үгэнүүдые тэрэ зандань бэшэдэг бэ?
  3. Абтаһан тусхайта географическа нэрэнүүд яажа бэшэгдэхэб?
  4. Ород обог, эсэгын нэрэ, нэрэ яажа бэшэгдэхэб?
  5. Абтаһан үгэдэ а, о, э һүүл бэшэхэ дүримүүдые хэлэжэ үгэгты.
  6. Сохилтотой ая, ея, ое һүүлтэй юрын абтаһан үгэнүүдые бэшэхэ дүрим хэлэжэ үгэгты.
  7. Ия, ие, ий, я һүүлтэй абтаһан үгэнүүд яажа бэшэгдэхэб?
  8. Үнинһөө хойшо абтаһан үгэнүүд яажа бэшэгдэхэб?

Энэ hэдэб соо дасхал үгы байнаЭнэ hэдэб соо дасхал үгы байна