1. ЛЕКСИКЭ ТУХАЙ ОЙЛГОСО

Лексикэ гээшэ хэлэлгын үгэнүүд, тэдэнэй удхаараа, бүридэлөөрөө болон хэрэглэлгээрээ илгарал тухай һургаал болоно.

Буряад хэлэн үгынгөө баялигаар мүнөөнэй ямаршье хэлэнһээ дутахагүй юм. 1951 ондо хэблэгдэһэн толидо 25 мянган үгэ ороһон байгаа һаань, 1973 ондо хэблэгдэһэн толидонь 44 мянган үгэ ороһон байна, харин саашадаа буряад хэлэнэй үгын баялигые һайнаар суглуулха ажалаа улам һайжаруулхадань, бүри олон тоото үгэ толидо абтаха юм.
Уг гарбалаараа илгарал

1. Үндэһэн буряад     үгэнүүд

Наран, уһан, үүлэн

2. Абтаһан үгэнүүд

Парта, клуб

3. Хуушарһан үгэнүүд

Үхэг, эргэнэг, туйба

4. Шэнэ үгэнүүд

Луноход, космонавт, хубилган шэнэдхэлгэ

5. Нэмэмэл үгэнүүд

Һайндэр, агууехэ