2.2. СЭХЭ БОЛОН ШЭЛЖЭҺЭН УДХАТАЙ ҮГЭНҮҮД

Үгын бодото удхые сэхэ удха гэнэ: алтан бэһэлиг, халуун үдэр, зөөлэн газар, булад хутага г.м. Эндэ алтан, халуун, зөөлэн, булад гэһэн үгэнүүд бодото гү, али сэхэ удхаараа хэрэглэгдэнэ.

Үгын гол удхые ондоо юумэнэй шанар, шэнжэ, тэмдэг болгожо хэрэглэхые шэлжэһэн удхатай үгэ гэдэг: алтан таряан, халуун анхарал, зөөлэн зан, булад зориг г.м. Эндэ алтан, халуун, зөөлэн, булад гэһэн үгэнүүд бодото сэхэ удхаараа бэшэ, харин шэлжэһэн удхаараа хэрэглэгдэнэ.

Дасхал 1

Үгын шэлжэһэн удха ямар болоноб?

а) үгын бодото удха
б) үгын гол удха ондоо болгоһон удха.


Дасхал 1

Ямар холбуулалнууд бэ гэжэ заагты.


1) дэгэлэй нюур
а) сэхэ б) шэлжэһэн
2) мүнгэн хутага
а) сэхэ б) шэлжэһэн
3) туруутай дэгэл
а) сэхэ б) шэлжэһэн
4) булган нюдарга
а) сэхэ б) шэлжэһэн
5) тарбаган дотор
а) сэхэ б) шэлжэһэн
6) нариихан тууза
а) сэхэ б) шэлжэһэн

Уг гарбалаараа илгарал

1. Үндэһэн буряад     үгэнүүд

Наран, уһан, үүлэн

2. Абтаһан үгэнүүд

Парта, клуб

3. Хуушарһан үгэнүүд

Үхэг, эргэнэг, туйба

4. Шэнэ үгэнүүд

Луноход, космонавт, хубилган шэнэдхэлгэ

5. Нэмэмэл үгэнүүд

Һайндэр, агууехэ