2.2. СЭХЭ БОЛОН ШЭЛЖЭҺЭН УДХАТАЙ ҮГЭНҮҮД

Үгын бодото удхые сэхэ удха гэнэ: алтан бэһэлиг, халуун үдэр, зөөлэн газар, булад хутага г.м. Эндэ алтан, халуун, зөөлэн, булад гэһэн үгэнүүд бодото гү, али сэхэ удхаараа хэрэглэгдэнэ.

Үгын гол удхые ондоо юумэнэй шанар, шэнжэ, тэмдэг болгожо хэрэглэхые шэлжэһэн удхатай үгэ гэдэг: алтан таряан, халуун анхарал, зөөлэн зан, булад зориг г.м. Эндэ алтан, халуун, зөөлэн, булад гэһэн үгэнүүд бодото сэхэ удхаараа бэшэ, харин шэлжэһэн удхаараа хэрэглэгдэнэ.
Уг гарбалаараа илгарал

1. Үндэһэн буряад     үгэнүүд

Наран, уһан, үүлэн

2. Абтаһан үгэнүүд

Парта, клуб

3. Хуушарһан үгэнүүд

Үхэг, эргэнэг, туйба

4. Шэнэ үгэнүүд

Луноход, космонавт, хубилган шэнэдхэлгэ

5. Нэмэмэл үгэнүүд

Һайндэр, агууехэ