2.3. ОМОНИМУУД

Хэлэхэдэшье, бэшэхэдэшье адлинууд аад, тон ондоо удхатай үгэнүүдые омонимууд гэдэг: хадын гол – тэргын гол, үндэр эрье – тарган эрье, ойн һолонго – бороогой һолонго, ирагуу хоолой – пеэшэнэй хоолой г.м. Эндэ гол, эрье, һолонго, хоолой гэһэн үгэнүүд омонимууд гү, али адли үгүүлбэритэй, бэшэлгэтэй үгэнүүд болоно.

Дасхал 1

Ямар үгэнүүд омонимууд болоноб?

а) олон удхата
б) ондоо удхатай
в) адли удхатай
г) харша удхатай


Дасхал 1

Омонимуудые хубаагты.


1) бэлэг бариха, шубуу бариха
а) нэгэ адли хэлэлгын хубинууд б) ондо ондоо хэлэлгын хубинууд
2) адуунай далан, далан түхэриг
а) нэгэ адли хэлэлгын хубинууд б) ондо ондоо хэлэлгын хубинууд
3) буруу харюу, үхэрэй буруу
а) нэгэ адли хэлэлгын хубинууд б) ондо ондоо хэлэлгын хубинууд
4) һонин туужа, хонёо туужа
а) нэгэ адли хэлэлгын хубинууд б) ондо ондоо хэлэлгын хубинууд
5) үхэр буу, үндэрһөө буу
а) нэгэ адли хэлэлгын хубинууд б) ондо ондоо хэлэлгын хубинууд
6) түмэр хайша, хайша хэрэг
а) нэгэ адли хэлэлгын хубинууд б) ондо ондоо хэлэлгын хубинууд

Уг гарбалаараа илгарал

1. Үндэһэн буряад     үгэнүүд

Наран, уһан, үүлэн

2. Абтаһан үгэнүүд

Парта, клуб

3. Хуушарһан үгэнүүд

Үхэг, эргэнэг, туйба

4. Шэнэ үгэнүүд

Луноход, космонавт, хубилган шэнэдхэлгэ

5. Нэмэмэл үгэнүүд

Һайндэр, агууехэ