2.3. ОМОНИМУУД

Хэлэхэдэшье, бэшэхэдэшье адлинууд аад, тон ондоо удхатай үгэнүүдые омонимууд гэдэг: хадын гол – тэргын гол, үндэр эрье – тарган эрье, ойн һолонго – бороогой һолонго, ирагуу хоолой – пеэшэнэй хоолой г.м. Эндэ гол, эрье, һолонго, хоолой гэһэн үгэнүүд омонимууд гү, али адли үгүүлбэритэй, бэшэлгэтэй үгэнүүд болоно.
Уг гарбалаараа илгарал

1. Үндэһэн буряад     үгэнүүд

Наран, уһан, үүлэн

2. Абтаһан үгэнүүд

Парта, клуб

3. Хуушарһан үгэнүүд

Үхэг, эргэнэг, туйба

4. Шэнэ үгэнүүд

Луноход, космонавт, хубилган шэнэдхэлгэ

5. Нэмэмэл үгэнүүд

Һайндэр, агууехэ