2.4. СИНОНИМУУД

Адли гү, али дүтэрхы удхатай үгэнүүдые синонимууд гэдэг. Синонимууд юумэшье (харгы, зам), үйлэшье (хэлэхэ, яриха), шэнжэшье (зүрхэтэй, эрэлхэг) тэмдэглэжэ болохо.

Дасхал 1

Ямар үгэнүүд синонимууд болоноб?

а) ондоо удхатай
б) адли гү, али дүтэрхы удхатай
в) шэлжэһэн удхатай


Дасхал 1

Эдэ синонимууд юу тэмдэглэнэб?

а) юумэ
б) үйлэ
в) шанар

Уг гарбалаараа илгарал

1. Үндэһэн буряад     үгэнүүд

Наран, уһан, үүлэн

2. Абтаһан үгэнүүд

Парта, клуб

3. Хуушарһан үгэнүүд

Үхэг, эргэнэг, туйба

4. Шэнэ үгэнүүд

Луноход, космонавт, хубилган шэнэдхэлгэ

5. Нэмэмэл үгэнүүд

Һайндэр, агууехэ