2.4. СИНОНИМУУД

Адли гү, али дүтэрхы удхатай үгэнүүдые синонимууд гэдэг. Синонимууд юумэшье (харгы, зам), үйлэшье (хэлэхэ, яриха), шэнжэшье (зүрхэтэй, эрэлхэг) тэмдэглэжэ болохо.
Уг гарбалаараа илгарал

1. Үндэһэн буряад     үгэнүүд

Наран, уһан, үүлэн

2. Абтаһан үгэнүүд

Парта, клуб

3. Хуушарһан үгэнүүд

Үхэг, эргэнэг, туйба

4. Шэнэ үгэнүүд

Луноход, космонавт, хубилган шэнэдхэлгэ

5. Нэмэмэл үгэнүүд

Һайндэр, агууехэ