2.5. АНТОНИМУУД

Бэе бэедээ харша удхатай үгэнүүдые антонимууд гэнэ: жаргал – зоболон, зун – үбэл, хурса – мохоо, хара – сагаан, һайн – муу, доро – дээрэ, холо – ойро г.м.

Дасхал 1

Ямар үгэнүүд антонимууд болоноб?

а) шэлжэһэн удхатай
б) адли гү, али дүтэрхы удхатай
в) бэе бэедээ харша удхатай


Дасхал 1

Антонимуудай паара ологты.


1) эртэ үедэ
а) буруу б) газаа в) мүнөө г) зүүн д) дулаа
2) нара зүб
а) буруу б) газаа в) мүнөө г) зүүн д) дулаа
3) гэрэй досоо
а) буруу б) газаа в) мүнөө г) зүүн д) дулаа
4) һэрюу оруулха
а) буруу б) газаа в) мүнөө г) зүүн д) дулаа
5) баруун тала
а) буруу б) газаа в) мүнөө г) зүүн д) дулаа

Уг гарбалаараа илгарал

1. Үндэһэн буряад     үгэнүүд

Наран, уһан, үүлэн

2. Абтаһан үгэнүүд

Парта, клуб

3. Хуушарһан үгэнүүд

Үхэг, эргэнэг, туйба

4. Шэнэ үгэнүүд

Луноход, космонавт, хубилган шэнэдхэлгэ

5. Нэмэмэл үгэнүүд

Һайндэр, агууехэ