2.5. АНТОНИМУУД

Бэе бэедээ харша удхатай үгэнүүдые антонимууд гэнэ: жаргал – зоболон, зун – үбэл, хурса – мохоо, хара – сагаан, һайн – муу, доро – дээрэ, холо – ойро г.м.
Уг гарбалаараа илгарал

1. Үндэһэн буряад     үгэнүүд

Наран, уһан, үүлэн

2. Абтаһан үгэнүүд

Парта, клуб

3. Хуушарһан үгэнүүд

Үхэг, эргэнэг, туйба

4. Шэнэ үгэнүүд

Луноход, космонавт, хубилган шэнэдхэлгэ

5. Нэмэмэл үгэнүүд

Һайндэр, агууехэ