2.6. ШАЛГАЛТЫН АСУУДАЛНУУД

Хүндэтэ һурагша!

Шалгалтын асуудалнуудта харюунуудые бэлдэхэдээ, тус номой энэ һэдэбтэ үгтэһэн теори болон хүсэнэгүүдые хаража, мэдэсэеэ шалгагты.

  1. Олон удхатай үгэнүүд ганса удхатай үгэнүүдһээ юугээрээ ондооб?
  2. Шэлжэһэн болон шэлжээгүй удхатай үгэнүүд ямар илгаатайб?
  3. Омонимууд антонимууд хоёр юугээрээ адлиб, юугээрээ ондооб?
  4. Синонимуудые хэлэлгэ соо юундэ хэрэглэнэб?
  5. Олон удхатай үгэнүүд омонимуудһаа юугээрээ ондооб?
  6. Антонимууд нэгэ удхатай үгэнүүдһээ ямар илгаатайб?
  7. Нэгэ удхатай үгэнүүд хэлэлгэ соо хэр олоор хэрэглэгдэнэб?

Энэ hэдэб соо дасхал үгы байнаЭнэ hэдэб соо дасхал үгы байна

Уг гарбалаараа илгарал

1. Үндэһэн буряад     үгэнүүд

Наран, уһан, үүлэн

2. Абтаһан үгэнүүд

Парта, клуб

3. Хуушарһан үгэнүүд

Үхэг, эргэнэг, туйба

4. Шэнэ үгэнүүд

Луноход, космонавт, хубилган шэнэдхэлгэ

5. Нэмэмэл үгэнүүд

Һайндэр, агууехэ