3.2. ХУУШАРҺАН ҮГЭНҮҮД

Арадай ажабайдал саг ерэхэ бүри хүгжэжэ, хүнэй ажаллажа байһан зэбсэг, эдлэжэ ябаһан хэрэгсэл, үмдэжэ ябаһан хубсаһан хэрэглэгдэхэеэ болижо, тэдэниие нэрлэһэн үгэнүүд хуушарһан үгэнүүд болоно. Жэшээнь: тэргэ, шарга, хажуур, хадуур, тогоон, горшоог, һаба, бүрхөөр, туйба, даруулга г.м. үгэнүүд улам үсөөнөөр хэрэглэгдэдэг, ехэнхидээ уран зохёол соо дайралдадаг болонхой.
Уг гарбалаараа илгарал

1. Үндэһэн буряад     үгэнүүд

Наран, уһан, үүлэн

2. Абтаһан үгэнүүд

Парта, клуб

3. Хуушарһан үгэнүүд

Үхэг, эргэнэг, туйба

4. Шэнэ үгэнүүд

Луноход, космонавт, хубилган шэнэдхэлгэ

5. Нэмэмэл үгэнүүд

Һайндэр, агууехэ