3.3. ШЭНЭ ҮГЭНҮҮД

Нүгөө талаһаань арадай ажабайдалай хүгжэлтэ болоходо, хүнэй ажаллажа байһан зэбсэг, эдлэжэ ябаһан хэрэгсэл, үмдэжэ ябаһан хубсаһан улам һайн, шэнэ хэлбэриин болоходо, тэдэниие нэрлэһэн үгэнүүдынь шэнэ үгэнүүд болоно. Жэшээнь: компьютер, фирма, бизнес, президент, референт, менеджер, маркетинг г.м. шэнэ юумэнэй нэрэнүүд һүүлэй үедэ олоор хэрэглэгдэнэ.

Дасхал 1

Үгтэһэн үгэнүүд сооһоо "үлүү" үгэнүүдые ологты.

Алха, хазуур, шэрэ, хюрөө, ном, һүхэ, хадааһан, дэбтэр.Дасхал 1

Абтаһан үгэнүүдэй һүүлшын аялганиие тааруулагты.


1) арф..., бригад…, фабрик…, яблок..., алгебр…
а) -о б) -а в) -э
2) почт..., кофт..., винтовк..., щетк..., столов…
а) -о б) -а в) -э
3) антенн..., юбк..., брынз..., реп..., техник..., поэм…
а) -о б) -а в) -э

Уг гарбалаараа илгарал

1. Үндэһэн буряад     үгэнүүд

Наран, уһан, үүлэн

2. Абтаһан үгэнүүд

Парта, клуб

3. Хуушарһан үгэнүүд

Үхэг, эргэнэг, туйба

4. Шэнэ үгэнүүд

Луноход, космонавт, хубилган шэнэдхэлгэ

5. Нэмэмэл үгэнүүд

Һайндэр, агууехэ