4.1. НИИТЭ ХЭРЭГЛЭЛГЫН ҮГЭНҮҮД

Мүнөөнэй буряад хэлэнэй олонхи үгэнүүдынь бүхы арадта мэдээжэ байһан тула, тиимэ үгэнүүдые ниитэ хэрэглэлгын үгэнүүд гэнэ. Буряадууд юрэ хоорондоо хөөрэлдэхэдөө, тэдэл үгэнүүд дээрэ үндэһэлэн харилсана. Жэшээнь: хүн, газар, таряан, байдал, саг, эдеэн, наран, үдэр, гоё, хоёр, урда г.м.
Уг гарбалаараа илгарал

1. Үндэһэн буряад     үгэнүүд

Наран, уһан, үүлэн

2. Абтаһан үгэнүүд

Парта, клуб

3. Хуушарһан үгэнүүд

Үхэг, эргэнэг, туйба

4. Шэнэ үгэнүүд

Луноход, космонавт, хубилган шэнэдхэлгэ

5. Нэмэмэл үгэнүүд

Һайндэр, агууехэ