4.3. МЭРГЭЖЭЛТЭДЭЙ ҮГЭНҮҮД

Хүн ямар мэргэжэлэй ажал хэнэб, тэрээнһээ боложо хэлэхэдээ, өөрынгөө мэргэжэлдэ хабаатай үгэнүүдые хэрэглэдэг юм. Жэшээнь, мүнөөнэй һургуулиин багшанар ном, тетрадь, ручка гэхын хажуугаар, компьютер, электронно һудар, өөрөө һуралга, бэеэрээ ухаалдилга г.м. үгэнүүдые хэрэглэнэ; хүниие эмшэлэгшэд тонометр, стетоскоп; дархашуул ооли, ухами, алха, харуул, балта г.м. ажалай зэбсэгүүдые болон мэргэжэлэй үгэнүүдые ехэнхидээ хэрэглэнэ.
Уг гарбалаараа илгарал

1. Үндэһэн буряад     үгэнүүд

Наран, уһан, үүлэн

2. Абтаһан үгэнүүд

Парта, клуб

3. Хуушарһан үгэнүүд

Үхэг, эргэнэг, туйба

4. Шэнэ үгэнүүд

Луноход, космонавт, хубилган шэнэдхэлгэ

5. Нэмэмэл үгэнүүд

Һайндэр, агууехэ