4.3. МЭРГЭЖЭЛТЭДЭЙ ҮГЭНҮҮД

Хүн ямар мэргэжэлэй ажал хэнэб, тэрээнһээ боложо хэлэхэдээ, өөрынгөө мэргэжэлдэ хабаатай үгэнүүдые хэрэглэдэг юм. Жэшээнь, мүнөөнэй һургуулиин багшанар ном, тетрадь, ручка гэхын хажуугаар, компьютер, электронно һудар, өөрөө һуралга, бэеэрээ ухаалдилга г.м. үгэнүүдые хэрэглэнэ; хүниие эмшэлэгшэд тонометр, стетоскоп; дархашуул ооли, ухами, алха, харуул, балта г.м. ажалай зэбсэгүүдые болон мэргэжэлэй үгэнүүдые ехэнхидээ хэрэглэнэ.

Дасхал 1

Текст сооһоо эмшэнэй мэргэжэлтэдэй үгэнүүдые илгагты.

Энэ врач больницада ороһон лэ хүн бүхэниие өөрөө шэнжэлжэ үзэдэг, өөрынгөө стационарайнгаа зониие хэн ямар үбшэнтэйб, ямар арга эмшэлгэ хэхэб гэжэ өөртөө тусгаарлан ябадаг. Тэрэ Буряад республикын элүүр энхын зургаанай гурбадахи больницада ахамад врачаар хүдэлнэ. Абажа ябаһан мэргэжэлээ үе үе болоод лэ дээшэлүүлжэ ябадаг зантай. Оло дахин ординатура болон мэргэжэл дээшэлүүлгын газарта һураһан. Тэрэнэй даажа байһан больницада шэнэ, шэнэ кабинедүүд: зүүгээр аргалдаг терапи, велоэргаметриин гэхэ мэтэ арганууд эмхидхэгдэнхэй. Медицинын эрдэмэй кандидат Тагаев Алжирай бүхы педиатрическа албаниие сүмөөрнь шэнээр эмхидхэжэ ерээ (С.Ангабаев).Дасхал 1

Буряад үгэнүүдые хэрэглэлээрнь илгагты.


1) эмгэй, таабай, һуулга, халхай, шагаабари;
а) ниитэ б) нютаг в) мэргэжэлтэдэй
2) суглаан, ажал, саг, жэл, газар;
а) ниитэ б) нютаг в) мэргэжэлтэдэй
3) эсхэхэ, зүйхэ, тоншохо, багша, хатарха.
а) ниитэ б) нютаг в) мэргэжэлтэдэй

Уг гарбалаараа илгарал

1. Үндэһэн буряад     үгэнүүд

Наран, уһан, үүлэн

2. Абтаһан үгэнүүд

Парта, клуб

3. Хуушарһан үгэнүүд

Үхэг, эргэнэг, туйба

4. Шэнэ үгэнүүд

Луноход, космонавт, хубилган шэнэдхэлгэ

5. Нэмэмэл үгэнүүд

Һайндэр, агууехэ