1.4.1. ГРАФИКА

Графика гээшэ хэлэлгын абяануудые бэшэгээр тэмдэглэхэ тухай һургаал болоно.

Хоёр сая жэлэй урда хүн амитадһаа илгаржа, олон арбан мянгаад жэл соо аман абяанай хэлээр хоорондоо харилсажа ябаһан байгаа. Мүнөө үеһөө зургаан мянган жэлэй урда тээ анха түрүүшынхеэ абяа тэмдэглэһэн үзэг зохёогдожо, хүнүүд хоорондоо бэшэжэ харилсаха аргатай болоһон байна.