5. ФРАЗЕОЛОГИ

Фразеологи гээшэ тусхай удхаар тогтомол холбоотой болоһон үгэнүүд юм. Жэшээнь: унаһан малгайгаа абангүй (сүлөөгүй), улхархайгаа бусалгаха (унтаха), хэбтэһэн хони бодхоохогүй (номгон), халуун шулуу долёоһон (бэрхэшээл үзэһэн), халбагаа хахарха (эбээ таһарха) г.м.

Тогтомол холбоотой үгэнүүд гү, али фразеологизмууд нэгэ үгэ мэтэ нягтаар ниилэһэн удхатай, холболдоһон үгэнүүдэйнь һууриие һэлгүүлжэ болохогүй байхаһаа гадна, бүхэлеэрээ мэдүүлэлэй ямар нэгэн гэшүүн боложо хэрэглэгдэнэ. Жэшээнь: Урдамни нюдэндөө галтайхан хүбүүн зогсожо байгаа бэлэй. Эндэ “нюдэндөө галтайхан” гэһэн удхатай, һууряараа “һэлгэхэгүй” түхэлтэй мэдүүлэлэй гэшүүн “элирхэйлэгшэ” үүргэтэй холбуулалнуудһаа бүридэнэ.

Фразеологизмууд хэлэлгэ уран, хурса, гоё, сэсэн болгоно.
Уг гарбалаараа илгарал

1. Үндэһэн буряад     үгэнүүд

Наран, уһан, үүлэн

2. Абтаһан үгэнүүд

Парта, клуб

3. Хуушарһан үгэнүүд

Үхэг, эргэнэг, туйба

4. Шэнэ үгэнүүд

Луноход, космонавт, хубилган шэнэдхэлгэ

5. Нэмэмэл үгэнүүд

Һайндэр, агууехэ