6. ҮГЫН ЛЕКСИЧЕСКЭ ШҮҮЛБЭРИ

Үгтэһэн мэдүүлэлнүүд соо илгагдаһан үгэнүүдэй лексическэ шүүлбэри иимэ гуримаар хэхэ:

1. Ганса удхата

 

2. Олон удхата:

а) сэхэ удха

б) шэлжэһэн удха

 

3. Үгын уг гарбал:

а) үндэһэн буряад

б) абтаһан

в) хуушарһан

г) шэнэ

 

4. Үгын хэрэглэлгээрээ илгарал:

а) ниитэ

б) нютаг

в) мэргэжэлтэдэй

Дасхал 1

Илгагдаһан үгын лексическэ шүүлбэри хэгты.

Бэе[1] эбдэрхэдээ ехэ хэбрэг.
Ганса удхата#1:
Олон удхата&сэхэ удха:
шэлжэһэн удха#1:
б) Үгын уг гарбал:&үндэһэн буряад:
абтаһан:
хуушарһан:
шэнэ#1:
в) Үгын хэрэглэлгээрээ илгарал:&ниитэ:
нютаг:
мэргэжэлтэдэй:


Дасхал 1

Илгагдаһан үгэнүүдэй лексическэ шүүлбэри хэгты.

Хабарай эхиндэ хүнэй бэеын хии, шуһанай гүйсэ эдэбхитэй[1] боложо, бэеын элшэ[2] газаашаа тэгүүлдэг.
Ганса удхата#1:
Олон удхата&сэхэ удха:
шэлжэһэн удха#1:
б) Үгын уг гарбал:&үндэһэн буряад:
абтаһан:
хуушарһан:
шэнэ #1:
в) Үгын хэрэглэлгээрээ илгарал:&ниитэ:
нютаг:
мэргэжэлтэдэй:

Уг гарбалаараа илгарал

1. Үндэһэн буряад     үгэнүүд

Наран, уһан, үүлэн

2. Абтаһан үгэнүүд

Парта, клуб

3. Хуушарһан үгэнүүд

Үхэг, эргэнэг, туйба

4. Шэнэ үгэнүүд

Луноход, космонавт, хубилган шэнэдхэлгэ

5. Нэмэмэл үгэнүүд

Һайндэр, агууехэ