1 МОРФОЛОГИ

1.1 МОРФОЛОГИ ТУХАЙ ОЙЛГОСО

Морфологи хадаа үгэнүүдэй удха, түхэл, үүргээрээ хубилжа, хэлэлгын хубинууд болохо тухай һургаал болоно.

Буряад хэлэндэ арбан хэлэлгын хуби бии, тэдэ гурбан бүлэг болон хубаарна.

Хэлэлгын хубинууд

_________________|_________________
|                                       |                                      |

Бэеэ дааһан

Туһалагша

Тусхай

- Юумэнэй нэрэ

- Тэмдэгэй нэрэ

- Тоогой нэрэ

- Түлөөнэй нэрэ

- Үйлэ үгэ

- Дайбар үгэ

- Дахуул үгэ

- Холболто үгэ

- Зүйр үгэ

- Аянгалһан үгэ

Юумэнэй, тэмдэгэй, тоогой, түлөөнэй нэрэнүүд, үйлэ үгэ, дайбар үгэнүүд удхаараа нэрэ, үйлэ болон дайбар үгэнүүдые тэмдэглэжэ, тусхай асуудалда харюусаад, мэдүүлэлэй гэшүүд болодог тула, бэеэ дааһан хэлэлгын хубинууд болоно.

Дахуул, холболто, зүйр үгэнүүд мэдүүлэл соохи бэеэ дааһан үгэнүүдэй хоорондохи харилсаа, холбоо, нэмэри удха тэмдэглэдэг аад, тусхай асуудалда харюусадаггүй туһалагша хэлэлгын хубинууд болоно.

Аянгалһан үгэ хүнэй мэдэрэл, сэдьхэлэй байдал, һанаанай хүсэл г.м. тэмдэглэһэн тусхай хэлэлгын хуби болоно.


Энэ hэдэб соо дасхал үгы байнаЭнэ hэдэб соо дасхал үгы байна