3.2. ҮГЫН ҮНДЭҺЭН

Түрэл үгэнүүдэй гол удха дааһан хубииень үгын үндэһэн гэнэ.

Нэгэ үндэһэнһөө гараһан үгэнүүдые түрэл үгэнүүд гэдэг. Буряад хэлэндэ үгын үндэһэн ямаршье үгын бэеэ дааһан эхин хубида байдаг: бэшэ, бэшэ+ г, бэш(э)+ээ, бэш(э)+ээшэ, бэш(э)+мэл, бэшэ+лгэ, бэшэ+хэ г.м.

Дасхал 1

Шэрдэхэ гэһэн түрэл үндэһэтэй үгэнүүдые ологты.

а) шэрүүлэн
б) шэрэшүү
в) шэрэмэл
г) шэрдүүлхээр
д) шэрдэлсэбэ
е) шэрээдхибэ
ж) шэрдэмээр
з) шэрдүүлэгдээд
и) шэрүүлһэн


Дасхал 1

Туһала, туһаламжа, туһалбари, туһамарша, туһалба гэһэн үгэнүүдэй үндэһэн ... болоно.

а) туһа
б) туһал