1.3.2. ҮГЫН ҮНДЭҺЭН

Түрэл үгэнүүдэй гол удха дааһан хубииень үгын үндэһэн гэнэ.

Нэгэ үндэһэнһөө гараһан үгэнүүдые түрэл үгэнүүд гэдэг. Буряад хэлэндэ үгын үндэһэн ямаршье үгын бэеэ дааһан эхин хубида байдаг: бэшэ, бэшэ+ г, бэш(э)+ээ, бэш(э)+ээшэ, бэш(э)+мэл, бэшэ+лгэ, бэшэ+хэ г.м.