1.3.3 ҮГЫН ҺУУРИ

Бэеэ дааһан удхатай үгэ гаргадаг хубииень һуури гэнэ.

Үгэ гаргадаг үгын һууринууд анхан болон гараһан һуури гэжэ илгарна. Ямаршье ондоо үгэһөө залгабаринуудай хүсөөр гараагүй, үгын эхин удхые даажа ябадаг үгын хубиие үндэһэн гү, али анхан һуури гэнэ: ном, гэр + тэ, үгэ + нүүд + һээ, гара + ха + да + нь + шье г.м. үгэнүүдэй анхан һууринь ном, гэр, үгэ, гара г.м. үгэнүүд болоно.

Залгабаринуудай хүсөөр анхан гү, али гараһан һууринуудһаа дам саашаа бии болоһон үгын һууринуудые гараһан гэнэ: хүдэл + мэри + шэ(н) + д+ эй + нгээ + шье гэһэн үгэ соо хүдэл гэһэн анхан һуури дээрэ мэри, шэ(н) гэһэн гараһан һууринууд байна, тиихэдэ ‑д гэһэн олоной тоогой залгалта, ‑эй гэһэн падежэй, ‑нгээ гэһэн өөртэ хамаадалай залгалтанууд, ‑шье гэһэн өөрсэгүйн зүйр үгэ байна.


Энэ hэдэб соо дасхал үгы байна