3.5. ҮГЭ ХУБИЛГАДАГ ЗАЛГАЛТАНУУД

Үгэнүүдэй хоорондохи харилсаа хубилган тааралдуулжа, хэлэлгэ байгуулалсадаг морфемэнүүдые залгалтанууд гэнэ.

Залгалтанууд тоогой, падежэй, хамаадалай, мэдүүлһэн, хандаһан, причастна, деепричастна түлэбүүдэй түхэлнүүдэй г.м. илгаһан: дуудахадань — дуу(н) гэһэн юумэнэй нэрээр гаргагдаһан үндэһэн гү, али анхан һууринь ‑да гэһэн үйлэ үгөөр гаргагдаһан залгабаритай, ‑ха гэһэн ерээдүй сагай причастяар гаргагдаһан залгалтатай, ‑да гэһэн зүгэй падежэй залгалтатай, ‑нь гэһэн гурбадахи нюурта хамаадалай залгалтатай байна. Эндэхи нюурта хамаадалай залгалтатай байна. Эндэ дуу(н) болон дууда гэһэн хоёр үгэ, гаргагдаһан байхын хажуугаар, ерээдүй сагай причастиин, зүгэй падежэй, гурбадахи нюурта хамаадалай үгэ хубилгадаг залгалтануудай хүсөөр үгэнүүдэй хоорондохи харилсаан хэлэлгэ соо байгуулагдана.

Дасхал 1

Залгалтанууд шэнэ үгэнүүдые бии болгодог. Энэ дүрим зүб гү, буруу гү?

а) зүб
б) буруу


Дасхал 1

* орондо таараха залгалтануудые табигты.


Түүдэг гэрэл тэдэниие хүреэлэн байһан бүдүүн томо нарһа һүн харанхы соо үльгэр түүх баатарнууд номоо дэлеэд байһандал, эндэ тэндэһээнь бархайлдана.