1.4.2. ҮЗЭГҮҮД

Хэлэлгын абяануудые ямар нэгэн аргаар бэшэг дээрэ тэмдэглэхые үзэг гэнэ.

Үгэ абяануудһаа бүрилдэн гарадаг. Абяануудые үгүүлдэгбди, шэхээрээ дууланабди. Бэшэхэдээ абяануудые үзэгүүдээр тэмдэглэнэбди. Үзэгүүдые нюдөөрөө харанабди, уншанабди.

БУРЯАД АЛФАВИТ

Буряад хэлэнэй алфавидта 36 үзэг бии юм. Бүхы үзэгүүд тогтомол гуримаар һубаряад байхадаа, алфавит гэжэ нэрэтэй. Алфавит соо ороһон үзэгүүд өөрын нэрэтэй байдаг.


А

Б

В

Г

Д

Е

Ё

Ж

З

И

Й

К

аа

бэ

вэ

гэ

дэ

еэ

ёо

жэ

зэ

ии

богони ии

кэ

Л

М

Н

О

Өө

П

Р

С

Т

У

Ү

Ф

лэ

мэ

нэ

оо

өө

пэ

эр

сэ

тэ

уу

үү

фэ

Х

Һ

Ц

Ч

Ш

Щ

Ъ

Ы

Ь

Э

Ю

Я

хэ

һэ

цэ

чэ

шэ

щэ

хат. тэмд.

ы

зөөл. тэмд.

ээ

юу

яа

Даабари. Алфавит сээжэлдээд хэлэгты. Мартабал хаража байжа хэлэхэдэ болохо. Гансал аялган үзэгүүдые нэрлэгты. Хатуу тэмдэг ъ ба зөөлэн тэмдэг ь үзэгүүд бусад үзэгһөө ямар илгаатайб?