ЮУМЭНЭЙ НЭРЭ

1. ЮУМЭНЭЙ НЭРЭ ТУХАЙ ОЙЛГОСО

Юумэ тэмдэглэжэ, хэн? юун? гэжэ асуудалда харюусадаг хэлэлгын хубиие юумэнэй нэрэ гэдэг.

Юумэнэй нэрэнүүд удхаараа хүниие болон хүнһөө бэшэ амитай болон амигүй юумые тэмдэглэһэн байдаг. Энээнһээ гадуур юумэнэй нэрэнүүд удхаараа тусхайта болон жиирэй гээд илгарна.

Юумэнэй нэрэнүүд түхэлөөрөө гү, али грамматическа хубилалтаараа нэгэнэй болон олоной тоогой, падежнүүдэй, нюурта болон өөртэ хамаадалнуудай залгалтануудые абажа зохилдодог.

Юумэнэй нэрэнүүд үүргээрээ гү, али синтаксическа хэрэглэлгээрээ мэдүүлэлэй шухала болон юрын гэшүүдээр хэрэглэгдэдэг юм.

Дасхал 1

Юумэнэй нэрэнүүдые бусад хэлэлгын хубинуудһаа илгаруулагты.

1) амһарта
2) шэнэ
3) дархална
4) гутал
5) ута
6) шоно
7) барина
8) гоё
9) гэр
10) угаана
11) сагаан
12) дулаан
13) ниидэнэ
14) дэгэл
15) хүхинэ
16) бодоно
17) шуран
18) тэргэ
19) хабтагай
20) бэрхэ
21) нохой
22) түргэлэ


Дасхал 1

Мэдүүлэл соо юумэнэй нэрэнүүдые ологты.

Тэбэг сохилго. Хоёр хүн тэбэг сохижо наададаг. Тэбэг гээшэ бүд соо орёожо уяһан багашаг һонгинын тухай хайр шулуун юм.