2 ЮУМЭНЭЙ НЭРЭ

2.1 ЮУМЭНЭЙ НЭРЭ ТУХАЙ ОЙЛГОСО

Юумэ тэмдэглэжэ, хэн? юун? гэжэ асуудалда харюусадаг хэлэлгын хубиие юумэнэй нэрэ гэдэг.

Юумэнэй нэрэнүүд удхаараа хүниие болон хүнһөө бэшэ амитай болон амигүй юумые тэмдэглэһэн байдаг. Энээнһээ гадуур юумэнэй нэрэнүүд удхаараа тусхайта болон жиирэй гээд илгарна.

Юумэнэй нэрэнүүд түхэлөөрөө гү, али грамматическа хубилалтаараа нэгэнэй болон олоной тоогой, падежнүүдэй, нюурта болон өөртэ хамаадалнуудай залгалтануудые абажа зохилдодог.

Юумэнэй нэрэнүүд үүргээрээ гү, али синтаксическа хэрэглэлгээрээ мэдүүлэлэй шухала болон юрын гэшүүдээр хэрэглэгдэдэг юм.