2. ХҮНИИЕ БОЛОН ХҮНҺӨӨ БЭШЭ ЮУМЫЕ ТЭМДЭГЛЭҺЭН ЮУМЭНЭЙ НЭРЭНҮҮД

Хүниие тэмдэглэһэн юумэнэй нэрэнүүд хэн? гэһэн асуудалда харюусадаг.

Хүнһөө бэшэ амитай болон амигүй юумэ тэмдэглэһэн юумэнэй нэрэнүүд юун? гэһэн асуудалда харюусадаг.

Дасхал 1

Үгтэһэн юумэнэй нэрэнүүд ямар асуудалда харюусанаб?


1) ангуушан
а) хэн? б) юун?
2) морин
а) хэн? б) юун?
3) модон
а) хэн? б) юун?
4) унаган
а) хэн? б) юун?
5) гүрөөһэн
а) хэн? б) юун?
6) малшан
а) хэн? б) юун?
7) батаганаан
а) хэн? б) юун?
8) сэсэг
а) хэн? б) юун?
9) загаһан
а) хэн? б) юун?
10) уляаһан
а) хэн? б) юун?
11) загаһашан
а) хэн? б) юун?
12) инзаган
а) хэн? б) юун?


Дасхал 1

Хүниие нэрлэһэн юумэнэй нэрэнүүдые илгагты.

Айлшадые угтажа, морииень абажа, гэртээ урижа "хүндэлхэ", "сайлуулха" зуураа, дуугаралсажа наадаха, бэлэг бариха. Эжыгээ зүүн тээгээ, айлшанаа баруун ханадаа жабдан дээрэ һуулгаха.