2.2 ХҮНИИЕ БОЛОН ХҮНҺӨӨ БЭШЭ ЮУМЫЕ ТЭМДЭГЛЭҺЭН ЮУМЭНЭЙ НЭРЭНҮҮД

Хүниие тэмдэглэһэн юумэнэй нэрэнүүд хэн? гэһэн асуудалда харюусадаг.

Хүнһөө бэшэ амитай болон амигүй юумэ тэмдэглэһэн юумэнэй нэрэнүүд юун? гэһэн асуудалда харюусадаг.