2.6.3 ҮЙЛЫН БОЛОН ЗЭБСЭГЭЙ ПАДЕЖНҮҮД

Үйлын падеж гансал -ые, (-иие, -гые, -е) залгалтатай юм. Тэрэнь хатуу хашалганай хойно -ые (хамарые), зөөөлэн хашалганай хойно -иие (хуулиие), хэлэнэй узуурай н хашалганай хойно -гые (ангые), дифтонгын, удаан болон сохилтотой аялгануудай хойно (могой, дүрөө, бюро) болошодог: түмэр – түмэр-ые, һургуули – һургуул-иие, дэн – дэн-гые, шорой – шорой-е, хюрөө – хюрөө-е, слюда – слюда-е г.м.

б) Гэбэшье үйлын падеждэ байһан юумэнэй нэрэ юу? гэһэн асуудалда харюусаһан байгаа һаа, тусхай залгалтагүй байдаг: Бата һонин ном (юу?) уншаба. Ханда эрбээхэй (юу?) бариба.

в) Зэбсэгэй падеж ганса -аар (һамар), зөөлэн хашалганай хойно -яар (лагерь), дифтонгын, удаан болон сохилтотой аялгануудай хойно (нохой, бороо, сельпо) болон хэлэнэй үзүүрэй н хашалганай хойно -гаар болошодог: артист – артист-аар, лагерь – лагерь-яар, дэлхэй – дэлхэй-гээр, бороо-гоор, депо-гоор, дэн-гээр г.м.