2.6.4 ХАМТЫН БОЛОН ГАРАЛАЙ ПАДЕЖНҮҮД

а) Ямаршье юумэнэй нэрэ хамтын падеждэ ходол -тай, -той, -тэй залгалтануудые абадаг: хада – хада-тай, түмэр – түмэр-тэй, ооһор – ооһор-той, ноябрь – ноябрь-тай. Гэбэшье тогтууригүй н үзэгөөр һүүлтэһэн юумэнэй нэрэ юутэй? гэжэ асуудалда харюусахадаа, һүүлэйнгээ н үзэг гээдэг: хони-той (юутэй?) айл, ямаан-тай (юунтэй?) ниилэбэ г.м.

б) Юумэнэй нэрэнүүд гаралай падеждэ -һаа залгалта абадаг: хада – хада-һаа, гэр – гэр-һээ, гол – гол-һоо, нүхэн – нүхэн-һөө. Хэлэнэй узуурай н хашалганаар һүүлтэһэн үгэнүүдтэ тэрэнь -гһаа болошодог: ан – ан-гһаа, сэн – сэн-гһээ, ган – ган-гһаа г.м.