8. ЮУМЭНЭЙ НЭРЫН ХЭРЭГЛЭЛГЭ

Юумэнэй нэрэ мэдүүлэл соо ехэнхидээ нэрлүүлэгшээр хэрэглэгдэдэгшье һаа, мүн хэлэгшээр, мэдүүлэлэй юрын гэшүүд элирхэйлэгшэ, нэмэлтэ, ушарлагшануудаар хэрэглэгдэһэн байдаг. Жэшээнь: Эхэ орон... Энэ хүн бүхэнэй түрэһэн, хүмүүжэһэн, замаа олоһон нангин гуламтань. Тиимэһээл хэн хэнэймнайш урдахи үргэн, һаруул харгы зам, энхэ һайхан зол жаргал эхэ оронһоо эхитэй. Тиимэһээл түрүүшымнай одон, сэдьхэлэймнай ошон эхэ орондоо зорюулагданхай (А.Жамбалон). Эдэ мэдүүлэлнүүд соо юумэнэй нэрээр гаргагдаһан нэрлүүлэгшэнүүд (орон, харгы зам, зол жаргал, одон, ошон), хэлэгшэнүүд (гуламтань, эхитэй), элирхэйлэгшэнүүд (эхэ, энэ, энхэ һайхан), нэмэлтэнүүд (хүн бүхэнэй, замаа, оронһоо, сэдьхэлэймнай) хэрэглэгдэнэ.

Дасхал 1

Юумэнэй нэрээр гараһан элирхэйлэгшэтэй мэдүүлэлнүүдые ологты.

а) Хашан мориндо харгы холо.
б) Булад зоригтой, шулуун зүрхэтэй зон разведчигүүд гээшэ.
в) Түмэр хүрзөөр малтаһан дээрэ байба.
г) Үргэн талаар хони мал бэлшэнэ.


Дасхал 1

Юумэнэй нэрээр гараһан нэрлүүлэгшэтэй мэдүүлэл ологты.

а) Ши Москва ошохо болобош.
б) Хүхэ үбһэнэй хурса һайхан үнэр анхилна.
в) Тэрэнь набтар бэшэ, харин үндэр байба.