2.8 ЮУМЭНЭЙ НЭРЫН ХЭРЭГЛЭЛГЭ

Юумэнэй нэрэ мэдүүлэл соо ехэнхидээ нэрлүүлэгшээр хэрэглэгдэдэгшье һаа, мүн хэлэгшээр, мэдүүлэлэй юрын гэшүүд элирхэйлэгшэ, нэмэлтэ, ушарлагшануудаар хэрэглэгдэһэн байдаг. Жэшээнь: Эхэ орон... Энэ хүн бүхэнэй түрэһэн, хүмүүжэһэн, замаа олоһон нангин гуламтань. Тиимэһээл хэн хэнэймнайш урдахи үргэн, һаруул харгы зам, энхэ һайхан зол жаргал эхэ оронһоо эхитэй. Тиимэһээл түрүүшымнай одон, сэдьхэлэймнай ошон эхэ орондоо зорюулагданхай (А.Жамбалон). Эдэ мэдүүлэлнүүд соо юумэнэй нэрээр гаргагдаһан нэрлүүлэгшэнүүд (орон, харгы зам, зол жаргал, одон, ошон), хэлэгшэнүүд (гуламтань, эхитэй), элирхэйлэгшэнүүд (эхэ, энэ, энхэ һайхан), нэмэлтэнүүд (хүн бүхэнэй, замаа, оронһоо, сэдьхэлэймнай) хэрэглэгдэнэ.