9. ЮУМЭНЭЙ НЭРЫН МОРФОЛОГИЧЕСКА ШҮҮЛБЭРИ

1. Юумэнэй нэрэ

 

2. а) анхан һуури;   б) гараһан һуури

 

3. а) хүн;  б) хүн бэшэ

 

4. а) тусхайта;  б) жиирэй

 

5. а) нэгэнэй тоо;  б) олоной тоо

 

6. Падежнүүд:

а) Н.п.

б) Х.п.

в) З.п.

г) Ү.п.

д) Зб.п.

е) Хм.п.

ж) Г.п.

 

7. Хамаадал:

а) өөртэ

б) нюурта

в) хамаадал үгы

 

8. Мэдүүлэлэй гэшүүн:

а) нэрлүүлэгшэ

б) хэлэгшэ

в) элирхэйлэгшэ

г) нэмэлтэ

д) ушарлагша

Дасхал 1

Илгагдаһан юумэнэй нэрэнүүдэй морфологическа шүүлбэри хэгты.

Ойн[1] талмайда гаража ерэхэдэмни, шара-ногоон торгон тэрлигээ[2] хэдэрһэн, нара ногоо татаһан заахан гүлмэр хуһад[3] бургааһа тойроод, ёохор татан байбад.
Юумэнэй нэрэ#1:
б)&анхан һуури:
гараһан һуури#1:
в)&хүн:
хүн бэшэ#1:
г)&тусхайта:
жиирэй#1:
д)&нэгэнэй тоо:
олоной тоо#1:
е) Падежнүүд:&Н.п.:
Х.п.:
З.п.:
Ү.п.:
Зб.п.:
Хм.п.:
Г.п.#1:
ж) Хамаадал:&өөртэ:
нюурта:
хамаадал үгы#1:
з) Мэдүүлэлэй гэшүүн:&нэрлүүлэгшэ:
хэлэгшэ:
элирхэйлэгшэ:
нэмэлтэ:
ушарлагша:


Дасхал 1

Илгагдаһан үгэнүүдэй морфологическа шүүлбэри хэгты.

Дээдэ-Үдэ (мүнөөнэй Улаан-Үдэ) Шэтэ хоёрой хоорондо урда сагта улаагай үртөөнүүд[1] байгуулагдаһан юм. Тиимэ нэгэ үртөө Яруунын[2] аймагай Тайлууд[3] тосхоной Эгэтын голой эрьеын[4] хушуун дээрэ байгаа бэлэй.
Юумэнэй нэрэ#1:
б)&анхан һуури:
гараһан һуури#1:
в)&хүн:
хүн бэшэ#1:
г)&тусхайта:
жиирэй#1:
д)&нэгэнэй тоо:
олоной тоо#1:
е) Падежнүүд:&Н.п.:
Х.п.:
З.п.:
Ү.п.:
Зб.п.:
Хм.п.:
Г.п.#1:
ж) Хамаадал:&өөртэ:
нюурта:
хамаадал үгы#1:
з) Мэдүүлэлэй гэшүүн:&нэрлүүлэгшэ:
хэлэгшэ:
элирхэйлэгшэ:
нэмэлтэ:
ушарлагша: