2.9 ЮУМЭНЭЙ НЭРЫН МОРФОЛОГИЧЕСКА ШҮҮЛБЭРИ

1. Юумэнэй нэрэ

 

2. а) анхан һуури;   б) гараһан һуури

 

3. а) хүн;  б) хүн бэшэ

 

4. а) тусхайта;  б) жиирэй

 

5. а) нэгэнэй тоо;  б) олоной тоо

 

6. Падежнүүд:

а) Н.п.

б) Х.п.

в) З.п.

г) Ү.п.

д) Зб.п.

е) Хм.п.

ж) Г.п.

 

7. Хамаадал:

а) өөртэ

б) нюурта

в) хамаадал үгы

 

8. Мэдүүлэлэй гэшүүн:

а) нэрлүүлэгшэ

б) хэлэгшэ

в) элирхэйлэгшэ

г) нэмэлтэ

д) ушарлагша