2.10 ШАЛГАЛТЫН АСУУДАЛНУУД

Хүндэтэ һурагша!

Шалгалтын асуудалай харюуень бэлдэхэдээ, тус номой энэ һэдэбтэ үгтэһэн онол болон хүсэнэгүүдые хаража, мэдэсэеэ шалгагты.

  1. Буряад хэлэндэ ямар хэлэлгын хубинууд бииб?
  2. Ямар хэлэлгын хубинууд яажа хубилнаб?
  3. Нэрэ үгэнүүдэй зохилдол гэжэ юуб?
  4. Юумэнэй нэрын зохилдол гэжэ юуб?
  5. Падежнүүдэй асуудалнуудые нэрлэгты.
  6. Юумэнэй нэрын ямар хамаадалнууд бииб?
  7. Ямар ушарта -эй болон -ээ залгалтанууд бэшэгдэхэб?
  8. Юумэнэй нэрэ гаргаха ямар суффикснуудые мэдэхэбта?
  9. Тэдэниие залгахада, һуурида ямар хубилалта болохоб?

Энэ hэдэб соо дасхал үгы байнаЭнэ hэдэб соо дасхал үгы байна