3 ТЭМДЭГЭЙ НЭРЭ

3.1 ТЭМДЭГЭЙ НЭРЭ ТУХАЙ ОЙЛГОСО

Шанар, шэнжэ, тэмдэг нэрлэжэ, ямар? гэһэн асуудалда харюусадаг нэрэ үгэнүүдые тэмдэгэй нэрэнүүд гэнэ.

Жэшээнь: һайн, хүйтэн, ногоон, дууша, хадата, эрэлхэг, яаруу, оёмол, хэлтэгы, өөдэгүй, уһабхи г.м.

Тэмдэгэй нэрэнүүд удхаараа анхан болон гараһан, шанарта болон бүридэлтэ, шанараараа юрэнхы, сасуулһан болон зэргын гэжэ илгарна.

Тэмдэгэй нэрэнүүд түхэлөөрөө гү, али грамматическа хубилалтаараа нэгэнэй болон олоной тоогой, падежнүүдэй, нюурта болон өөртэ хамаадалнуудай залгалтануудые абажа зохилдодог.

Тэмдэгэй нэрэнүүд үүргээрээ гү, али синтаксическа хэрэглэлгээрээ мэдүүлэлэй шухала болон юрын гэшүүдээр хэрэглэгдэдэг.