ТЭМДЭГЭЙ НЭРЭ

1. ТЭМДЭГЭЙ НЭРЭ ТУХАЙ ОЙЛГОСО

Шанар, шэнжэ, тэмдэг нэрлэжэ, ямар? гэһэн асуудалда харюусадаг нэрэ үгэнүүдые тэмдэгэй нэрэнүүд гэнэ.

Жэшээнь: һайн, хүйтэн, ногоон, дууша, хадата, эрэлхэг, яаруу, оёмол, хэлтэгы, өөдэгүй, уһабхи г.м.

Тэмдэгэй нэрэнүүд удхаараа анхан болон гараһан, шанарта болон бүридэлтэ, шанараараа юрэнхы, сасуулһан болон зэргын гэжэ илгарна.

Тэмдэгэй нэрэнүүд түхэлөөрөө гү, али грамматическа хубилалтаараа нэгэнэй болон олоной тоогой, падежнүүдэй, нюурта болон өөртэ хамаадалнуудай залгалтануудые абажа зохилдодог.

Тэмдэгэй нэрэнүүд үүргээрээ гү, али синтаксическа хэрэглэлгээрээ мэдүүлэлэй шухала болон юрын гэшүүдээр хэрэглэгдэдэг.

Дасхал 1

Тэмдэгэй нэрэнүүдтэ юумэнэй нэрэ тааруулан табигты.


1) харахан
а) үбэл б) набшаһан в) харгы г) мойһон д) уһан е) хүн ж) ябана
2) хүйтэн
а) үбэл б) набшаһан в) харгы г) мойһон д) уһан е) хүн ж) ябана
3) сэбэр
а) үбэл б) набшаһан в) харгы г) мойһон д) уһан е) хүн ж) ябана
4) залуу
а) үбэл б) набшаһан в) харгы г) мойһон д) уһан е) хүн ж) ябана
5) үргэн
а) үбэл б) набшаһан в) харгы г) мойһон д) уһан е) хүн ж) ябана
6) түргөөр
а) үбэл б) набшаһан в) харгы г) мойһон д) уһан е) хүн ж) ябана
7) шара
а) үбэл б) набшаһан в) харгы г) мойһон д) уһан е) хүн ж) ябана


Дасхал 1

Мэдүүлэлнүүд сооһоо тэмдэгэй нэрэнүүдые илгагты.

Үүлэнүүд доошоо буужа, зогдороороо дайдые шүүрэн наадана. Номгон һаарал үүлэнүүд доошоо буужа, һэрюухэн зөөлэхэн зогдороороо һүмбэгэр ногоон дайдые шүүрэн наадана. Уһаараа мэлмэрэн урдажа байһан гол мүрэнэй хажуугаар сэсэгүүд һалбарна. Мэл харахан уһаараа мэлмэрэн урдажа байһан гол мүрэнэй хажуугаар гоёхон сэсэгүүд һалбарба.