3.4 ТЭМДЭГЭЙ НЭРЫН САСУУЛГЫН ЗЭРГЭНҮҮД

Тэмдэгэй нэрэнүүд юрэнхы, сасуулһан, үлүүлһэн гурбан зэргэтэй юм.

Юрэнхы зэргын тэмдэгэй нэрэнүүд анханһаа шанарай зэргэеэ хубилаагүй анхан болон гараһан тэмдэгэй нэрэнүүд хабаадана: хара, сагаан, богони, хүндэ, дулаан, буурал, һайн, бэрхэ, хурса, тулюур, шуурхай, биирхүү, мууса, ядуу г.м.

Сасуулһан зэргын тэмдэгэй нэрэнүүд -шаг, -шог, -бтар, -бтэр, -бтор, -бар, -бэр, -бор гэһэн суффикснуудые абахадаа юрэнхы зэргэдэ хүрэхэгүй гү, али дутамаг зэргэтэй тэмдэгэй нэрэ болоно: харанхышаг, үдхэншэг, муухайбтар, хүйтэбтэр, орёобтор, зузаабтар, һүрхэйшэг, ногообор г.м.

Үлүүлһэн зэргын тэмдэгэй нэрэнүүд угаа, эгээ, тон, маша, дэн гэһэн үгэнүүдээр юрэнхы зэргые шанарай зэргын дээдэ шататай гү, али үлүүлһэн зэргэтэй сасуулһан удхатай: эгээ бэрхэ, угаа уран, тон зүб, маша һайн г.м.