3.6 ТЭМДЭГЭЙ НЭРЫН ХЭРЭГЛЭЛГЭ

Тэмдэгэй нэрэнүүд мэдүүлэл соо ехэнхидээ элирхэйлэгшээр хэрэглэгдээшье һаа, бусад шухала болон юрын гэшүүд болон хэрэглэгдэдэг. Жэшээнь: Гэртэ баруугаар хүхэ торгон дэгэлтэй, үргэндөө ямаан хүхэ шүрбэгэр һахалтай, хоршогорхон хара үбгэн; тэрэнэй удаа шэб шэнэ, зүүнһээ гараһаар хүхэ шэршүү дэгэлтэй, жараад тойрон наһатай, буурал боложо ябаһан түглэ халзан толгойтой, хүжүүн янзын гүрзэгэр хара хүн; тэрэнэй удаа мүн тиимэ шэршүү дэгэлтэй, ута мүнгэн хутагатай, һалгай гарайнгаа нэрэгүй хурганда бүдүүн алтан бэһэлигтэй, хорёод тойрон наһатай, унтуурһан уйтан бүлхэгэр нюдэтэй, молһогор улаан хүбүүн доодо уралаа һанжуулжархёод, нюла нюла нюһаяа татан, үргэлжэ шииганажа, янзагүй һолигор юумэ хюмһаяа шэмхэлэн һууна (Х.Намсараев).

Энэ мэдүүлэл соо тэмдэгэй нэрээр гаргагдаһан элирхэйлэгшэнүүд (хүхэ, хүхэ шүрбэгэр, хоршогорхон хара, шэнэ, хүхэ, буурал, түглэ халзан, хүжүүн, гүрзэгэр, хара, ута, һалгай, бүдүүн, унтуурһан уйтан бүлхэгэр, молһогор улаан, янзагүй һолигор) элирхэйлэгшэнүүд хэрэглэгдэнэ.