7. ТЭМДЭГЭЙ НЭРЫН МОРФОЛОГИЧЕСКА ШҮҮЛБЭРИ

1. Тэмдэгэй нэрэ

 

2. а) анхан; б) гараһан

 

3. а) шанарта; б) бүридэлтэ

 

4. Шанарай зэргэ:

а) юрын

б) сасуулһан

в) үлүүлһэн

г) багадхаһан, хөөршөөһэн

 

5. Тоо:

а) нэгэнэй

б) олоной

 

6. Зохилдол:

а) Н.п.

б) Х.п.

в) З.п.

г) Ү.п.

д) Зб.п.

е) Хм.п.

ж) Г.п.

 

7. Хамаадал:

а) өөртэ

б) нюурта

в) хамаадал үгы

 

8. Мэдүүлэлэй гэшүүн:

а) нэрлүүлэгшэ

б) хэлэгшэ

в) элирхэйлэгшэ

г) нэмэлтэ

д) ушарлагша

Дасхал 1

Илгагдаһан тэмдэгэй нэрэнүүдэй морфологическа шүүлбэри хэгты.

Дуулим[1] түрэл нютагни, Дура һаналыем гоёонош, Дошхон[2] , сууряан агаарташ Дууша[3] зүрхэн дулаасанал.
Тэмдэгэй нэрэ#1:
б)&анхан:
гараһан#1:
в)&шанарта:
бүридэлтэ#1:
г) Шанарай зэргэ:&юрын:
сасуулһан:
үлүүлһэн:
багадхаһан, хөөршөөһэн#1:
д) Тоо&нэгэнэй:
олоной#1:
е) Зохилдол&Н.п.:
Х.п.:
З.п.:
Ү.п.:
Зб.п.:
Хм.п.:
Г.п.#1:
ж) Хамаадал&өөртэ:
нюурта:
хамаадал үгы#1:
з) Мэдүүлэлэй гэшүүн&нэрлүүлэгшэ:
хэлэгшэ:
элирхэйлэгшэ:
нэмэлтэ:
ушарлагша:


Дасхал 1

Текст соо илгаатай тэмдэгэй нэрэнүүдэй морфологическа шүүлбэри хэгты.

Гэпэл Бадаев гээшэ мяхалиг[1] улаан нюуртай, нюргаар үндэршэг, наһааршье Доржоһоо аха хэбэртэй. Тэрэнэй уралынь шулгархай, баруун нюдэн доронь хүхэбтэр[2] . Хүбүүн үргэн[3] сээжэтэй, богонихон гартай. Наадаша жороо нюдэдынь баһанги, дээрэлхүү[4] .
Тэмдэгэй нэрэ#1:
б)&анхан:
гараһан#1:
в)&шанарта:
бүридэлтэ#1:
г) Шанарай зэргэ:&юрын:
сасуулһан:
үлүүлһэн:
багадхаһан, хөөршөөһэн#1:
д) Тоо&нэгэнэй:
олоной#1:
е) Зохилдол&Н.п.:
Х.п.:
З.п.:
Ү.п.:
Зб.п.:
Хм.п.:
Г.п.#1:
ж) Хамаадал&өөртэ:
нюурта:
хамаадал үгы#1:
з) Мэдүүлэлэй гэшүүн&нэрлүүлэгшэ:
хэлэгшэ:
элирхэйлэгшэ:
нэмэлтэ:
ушарлагша: