3.8 ШАЛГАЛТЫН АСУУДАЛНУУД

Хүндэтэ һурагша!

Шалгалтын асуудалай харюуень бэлдэхэдээ, тус номой энэ һэдэбтэ үгтэһэн онол болон хүсэнэгүүдые хаража, мэдэсэеэ шалгагты.

  1. Ямар хэлэлгын хубиие тэмдэгэй нэрэ гэдэг бэ?
  2. Тэмдэгэй нэрэнүүд манай хэлэлгэдэ ямар үүргэ дүүргэнэб?
  3. Тэмдэгэй нэрэнүүд ямар грамматическа шэнжэнүүдтэйб?
  4. Ямар тэмдэгэй нэрэнүүдые шанарта болон бүридэлтэ тэмдэгэй нэрэнүүд гэдэг бэ?
  5. Ямар хэлэлгын хубинуудһаа тэмдэгэй нэрэнүүд гарадаг бэ?
  6. Суффикснуудай хүсөөр тэмдэгэй нэрэнүүдые гаргахада, тэдэнэй һуурида ямар хубилалтанууд болодог бэ?
  7. Тэмдэгэй нэрэнүүдэй тоо, зохилдол, хамаадалаар хубилалтанууд ямар илгаатайб?
  8. Тэмдэгэй нэрэнүүдэй юрэнхы сасуулһан болон үлүүлһэн зэргэнүүд юуб, ямар аргаар эдэ зэргын тэмдэгэй нэрэнүүд бии болоноб?
  9. Ямар тэмдэгэй нэрэнүүд анхан, ямарынь гараһан тэмдэгэй нэрэнүүдтэ хабааданаб?

Энэ hэдэб соо дасхал үгы байнаЭнэ hэдэб соо дасхал үгы байна