4.2 ТООГОЙ НЭРЫН ГАРАЛГА

а) Тоогой нэрэнүүд тусхай залгабаринуудай хүсөөр гарана: хоёр – хоёрдохи, хоёрдугаар, арбаад, гурбуулан, долоолуулан, табуулаа, нэжээд, хошоод г.м.

б) Тоогой нэрэнүүд хоёр гү, али хэдэн үгэнүүдэй хабсаралаар гарана: арбан таба, хоёр мянга табан он гараха болобо г.м.

Тоогой нэрэнүүд юрын болон бүридэмэл гэжэ түхэлөөрөө илгарна.

Нэгэ үгөөр тэмдэглэгдэһэн тоогой нэрые юрын тоогой нэрэ гэнэ: нэгэн, зуун, мянган, түмэн (арбан мянга), бум (зуун мянга), сая (мянган мянга гү, али миллион), живаа (арбан миллион), доншуур (зуун миллион) г.м.

Хоёр гү, али хэдэн үгөөр тэмдэглэгдэһэн тоогой нэрые бүридэмэл тоогой нэрэ гэнэ: арбан нэгэ, ерэн юһэ, зуун хорин таба, хоёр мянга табан он гарахаа байна г.м. Бүридэмэл тоогой нэрэнүүд ехэ хэмжээнэй тоогой нэрэнүүдые тэмдэглэхын тула хэрэглэгдэнэ.